fbpx

Terms & Conditions

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.2 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HB 17 DETACHERING B.V. hierna te noemen FLEXBAAS.NL, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het 69203393, gevestigd en kantoorhoudende te 4461 GL aan de Piet Heinstraat 27a, te Goes dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.L.G. de Haze hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’,

1.3 Cao: de cao die van toepassing is op de Uitzendovereenkomst met de Werknemer.

1.4    Diensten: alle diensten die wij op basis van een overeenkomst aan jullie leveren.

1.5    Inlenersbeloning: de bij de (Eind)Klant geldende beloning voor werknemers in dienst van de (Eind)Klant in een gelijke of gelijkwaardige functie zoals uitgeoefend door een Werknemer, bestaande uit de navolgende loonelementen:

 1. alleen het geldende periodeloon in de schaal;
 2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan – dit ter onze keuze – gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
 3. alle toeslagen voor werken in onregelmatigheid en/of onder (fysiek) belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk. Te denken valt aan (niet limitatief): overwerk, werken op avond-, weekend- en feestdaguren, verschoven uren, ploegendienst, lage en/of hoge temperaturen, gevaarlijke stoffen, vuil werk;
 4. initiële loonsverhoging vanaf hetzelfde tijdstip en met dezelfde omvang als bij de (Eind)Klant
 5. kostenvergoedingen (voor zover wij deze vrij van loonheffing en premies kunnen uitbetalen);
 6. periodieken (hoogte en tijdstip als bij de (Eind)Klant bepaald);
 7. vergoeding van reisuren en/of reistijd verbonden aan het werk (tenzij de reisuren of reistijd reeds als gewerkte uren worden aangemerkt);
 8. eenmalige uitkeringen, ongeacht het doel of de reden van de uitkering. Met eenmalige uitkeringen worden geen periodiek repeterende uitkeringen bedoeld;
 9. thuiswerkvergoedingen, waarbij het deel van de vergoeding dat niet bij wet gericht is vrijgesteld bruto wordt uitgekeerd.

1.6    Uitzendbeding: het beding in de Uitzendovereenkomst waardoor de terbeschikkingstelling van de Werknemer bij jullie op jullie verzoek eindigt en op grond waarvan de Uitzendovereenkomst direct eindigt als de Cao dit toestaat.

1.7    Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod dat wij aan jullie doen.

1.8    Klant (‘jullie’): iedere natuurlijke of rechtspersoon die met ons een Overeenkomst aangaat of wil aangaan. Onder Klant wordt in deze Algemene Voorwaarden ook de Intermediair en de Eindklant verstaan, voor zover de bepaling naar zijn aard en strekking hierop (eveneens) van toepassing is.

1.9    Partijen (‘we’): Klant en FLEXBAAS.NL gezamenlijk.

1.10 Intermediair: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met ons, op basis waarvan wij werknemers (mede) alloceren, in loondienst nemen en ter beschikking stellen van de (Eind)klant voor het verrichten van (tijdelijke en niet-exclusieve) werkzaamheden.

1.11 Eindklant/Opdrachtgever: de opdrachtgever waar een Werknemer daadwerkelijk werkzaamheden verricht.

1.12 Opdrachtgeverstarief: Het door jullie aan ons verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het Opdrachtgeverstarief wordt per uur gerekend, tenzij we anders afspreken.

1.13 (Opdracht)Overeenkomst/Inleenovereenkomst: iedere overeenkomst tussen ons, inclusief wijzigingen/aanvullingen, en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die Overeenkomst door ons.

1.14 Opdrachtbevestiging: de bevestiging van iedere specifieke opdracht, met daarin de toepasselijke specifieke voorwaarden. Een Overeenkomst behelst een Overeenkomst tussen ons en de Opdrachtgever en/of Intermediair.

1.15 Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Werknemer door ons in het kader van een Overeenkomst, om onder leiding en toezicht van de (Eind)Klant arbeid te verrichten.

1.16 Werknemer: iedere natuurlijke persoon die op basis van een Uitzendovereenkomst werkzaamheden verricht voor de (Eind)Klant. Werknemer is een uitzendkracht als er tijdelijk en niet-exclusieve werkzaamheden worden verricht bij de (Eind)Klant en/of wij (mede) de Werknemer hebben gealloceerd.

1.17 Uitzendkracht: de Werknemer die werkzaam is op basis van een Uitzendovereenkomst.

1.18 Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW.

1.19 Vertrouwelijke Informatie: alle informatie die betrekking heeft op het bedrijf en de aangelegenheden van een van de Partijen en/of aan een van hen gelieerde onderneming(en), waaronder valt te verstaan informatie die betrekking heeft op de identiteit van het bedrijf en de aangelegenheden van klanten, relaties en opdrachtgevers en de potentiële klanten, relaties en opdrachtgevers, en die beschouwd wordt, of redelijkerwijs beschouwd zou kunnen worden, als vertrouwelijk, ongeacht of die informatie nu wel of niet als ‘vertrouwelijk’ is aangemerkt.

1.20 BW: Burgerlijk Wetboek.

1.21 Waadi: Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

1.22 AVG: De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van en Overeenkomsten met FLEXBAAS.NL of de aan haar gelieerde partijen voor diensten aan jullie worden geleverd. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor nadere Overeenkomsten tussen Partijen. Jullie worden geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.

2.2    Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn aanvaard. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of (Eind)Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3    Als één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van kracht. Partijen zullen dan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen af te spreken, die aansluiten bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling.

2.4    Als wij niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangen, betekent dit niet bepalingen niet van toepassing zijn, of dat wij het recht zouden verliezen om in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

2.5    Als FLEXBAAS.NL B.V. bij één of meerdere Overeenkomsten met de Opdrachtgever afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking ook geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen Partijen.

2.6    Wij behoudens ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Steeds de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden zijn telkens van toepassing en worden telkens gepubliceerd op www.FLEXBAAS.NL.

2.7    Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2.8    Geschillen zullen we in eerste aanleg alleen voorleggen aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Niettemin hebben wij altijd recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming Overeenkomst

3.1    Onze Offertes zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door ons worden herroepen, ook als de Offerte een aanvaardingstermijn bevat.

3.2    Wij kunnen niet aan een Offerte worden gehouden als jullie redelijkerwijs kunnen begrijpen dat de Offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3    Er komt pas een Overeenkomst tot stand wanneer jullie onze Offerte schriftelijk accepteren of wanneer wij een Opdrachtbevestiging aan jullie hebben verstrekt. Als jullie mondeling of schriftelijk een opdracht/order bij ons plaatsen zonder dat deze is voorafgegaan door een Offerte of als de Offerte (nog) niet door Partijen is ondertekend, dan komt de Overeenkomst pas tot stand wanneer de opdracht/order schriftelijk door ons is bevestigd of wanneer wij op jullie verzoek van start gaat met de uitvoering daarvan.

3.4    De specifieke voorwaarden waaronder de Uitzendkracht door de onderneming ter beschikking wordt gesteld aan de (Eind)klant zijn opgenomen in de Opdrachtovereenkomst.

3.5    Indien FLEXBAAS.NL een situatie in deze voorwaarden op voorhand niet heeft voorzien, behoudt FLEXBAAS.NL zich het recht voor om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen en stemt (Eind)klant daarmee in.

3.6    Een wijziging of aanvulling van de Opdrachtovereenkomst wordt pas van kracht nadat deze door FLEXBAAS.NL schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4. Opzegging Overeenkomst

4.1    Elke Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk worden ontbonden door ieder der Partijen, op het moment dat:

4.2    Als wij wegens één van deze gronden de Overeenkomst(en) beëindigen, ligt in jullie gedraging waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van jullie besloten om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van ons voor schade die jullie daardoor lijdt/lijden. Door ontbinding zullen alle vorderingen van ons direct opeisbaar zijn.

4.3    Bedragen die wij vóór de ontbinding aan jullie hebben gefactureerd in verband met hetgeen wij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst(en) hebben gepresteerd, blijven onverminderd door jullie aan ons verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 5. Terbeschikkingstelling

5.1.   Het einde van de Overeenkomst betekent het einde van de Terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Overeenkomst door jullie houdt jullie verzoek in aan ons om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd, ofwel waartegen de Overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden.

5.2.   Als wij de Uitzendovereenkomst met de Werknemer willen beëindigen door ontbinding door de kantonrechter of door het verkrijgen van toestemming van het UWV om de Uitzendovereenkomst op te zeggen, wegens beëindiging van de Terbeschikkingstelling, zijn jullie verplicht om ons ten aanzien daarvan jullie volledige medewerking te verlenen. Die medewerking bestaat onder meer uit het overleggen van (verslagen van) functioneringsgesprekken, voor onderbouwing van de beëindiging noodzakelijke financiële gegevens en inzicht in jullie personeelsbestand. Jullie zijn ook gehouden om het Opdrachtgeverstarief te voldoen tot de datum dat de Uitzendovereenkomst tussen ons en de Werknemer rechtsgeldig is geëindigd of is ontbonden.

5.3.   De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege als en zodra wij de Werknemer niet meer ter beschikking kunnen stellen, doordat de Uitzendovereenkomst van de Werknemer is geëindigd en deze overeenkomst niet aansluitend wordt voortgezet voor dezelfde (Eind)Klant. Wij schieten in dit geval niet tekort tegenover jullie en zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die jullie hierdoor lijden.

5.4.   Beëindiging van een Overeenkomst heeft geen gevolgen voor eventuele andere Overeenkomsten tussen Partijen.

5.5.   De Terbeschikkingstelling van een Werknemer werkzaam op basis van een Uitzendovereenkomst met Uitzendbeding kan per direct op verzoek van jullie eindigen. Overige Terbeschikkingstellingen blijven voortduren totdat de Uitzendovereenkomsten rechtsgeldig kunnen worden beëindigd. Jullie zijn bij een tussentijdse beëindiging in elk geval gehouden om het Opdrachtgeverstarief, als benoemd de Opdrachtbevestiging, te blijven voldoen tot het moment dat de Uitzendovereenkomst tussen ons en de Werknemer rechtsgeldig door ons kan worden beëindigd. Daarbij wordt aangesloten bij de overeengekomen, gebruikelijke of gemiddelde arbeidsomvang van de Werknemer.

5.6.   Wij kunnen ten behoeve onze Diensten aan jullie gebruik maken van de diensten van derden. Jullie stemmen er bij voorbaat mee in dat wij derden inhuren voor het verlenen van Diensten.

5.7. Wij hebben  het recht de volledige rechtsverhouding met jullie uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde, alsmede de vorderingen voortvloeiend uit deze overeenkomst aan een derde over te dragen en in het kader van die overdracht informatie over de overeenkomst te verstrekken aan die derde. Na een overdracht van de volledige rechtsverhouding als hiervoor bedoeld zal de eerste daaropvolgende factuur door de betreffende derde gelden als kennisgeving van die overdracht.

Artikel 6. Informatieverplichting Opdrachtgever

6.1.   Jullie erkennen dat voor de goede uitvoering van de Overeenkomst door ons wij afhankelijk zijn van juiste en tijdige aanlevering van documenten en gegevens door jullie, in het bijzonder ten aanzien van de vaststelling van de Inlenersbeloning. Om de uitvoering van de Overeenkomst zoveel mogelijk volgens tijdsschema te laten verlopen, verstrekken jullie daarom tijdig alle benodigdheden aan ons en verrichten jullie tijdig alle handelingen die wij nodig hebben voor het uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan jullie behoren te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder alle informatie die van invloed kan zijn op de Diensten.

6.2.   Voor de vaststelling van de Inlenersbeloning ten aanzien van Werknemers, hanteren wij een procedure. Jullie zijn gehouden tot volledige medewerking aan deze gehanteerde procedure. Vóór aanvang van de terbeschikkingstelling informeert de (Eind)Klant op basis van artikel 12a Waadi de Opdrachtnemer schriftelijk of elektronisch over alle (wijzigingen van) de arbeidsvoorwaarden die relevant zijn voor de terbeschikkingstelling conform de Cao, waaronder tenminste de/het voor de Uitzendkracht geldende:

 1. verwachte ingangsdatum;
 2. (algemene) functienaam en indien beschikbaar de functienaam volgens de beloningsregeling inlener;
 3. functie-inschaling en -trede volgens de beloningsregeling inlener (indien beschikbaar);
 4. de omvang van de arbeid en werktijden;
 5. (indien van toepassing)JE vermoedelijke einddatum van de terbeschikkingstelling.
 6. Voorts informeert de inlener de uitzendonderneming over de elementen van de inlenersbeloning volgens zijn cao/ beloningsregeling:
 7. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
 8. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting;
 9. alle toeslagen voor werken in onregelmatigheid en/of onder (fysiek) belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk. Te denken valt aan (niet limitatief): overwerk, werken op avond-, weekend- en feestdaguren, verschoven uren, ploegendienst, lage en/of hoge temperaturen, gevaarlijke stoffen, vuil werk);
 10. initiële loonsverhoging (vanaf hetzelfde tijdstip als bij de (Eind)Klant;
 11. onbelaste kostenvergoedingen;
 12. periodieken;
 13. vergoeding van reisuren en/ of reistijd verbonden aan het werk;
 14. eenmalige uitkeringen;
 15. thuiswerkvergoedingen.

Indien tussentijds een wijziging optreedt in één van de voornoemde elementen is de (Eind)Klant verplicht dit onverwijld mede te delen aan de FLEXBAAS.NL, waarna FLEXBAAS.NL gerechtigd is haar Opdrachtgeverstarief eenzijdig te wijzigen en Opdrachtgever verplicht is het nieuwe Opdrachtgeverstarief te betalen.

Teneinde FLEXBAAS.NL in staat te stellen een voor de arbeid gekwalificeerde Uitzendkrachten te werven/selecteren, alsmede de Uitzendkrachten correct te belonen en te informeren, dient de (Eind)Klant, in ieder geval, doch niet uitsluitend, de navolgende informatie aan FLEXBAAS.NL te verstrekken:

 1. eventueel op grond van die Cao toe te passen Vakkrachtenregeling;
 2. functiebeschrijving, de aard van de werkzaamheden en de functie-eisen, waaronder de vereiste mate van zelfstandigheid;
 3. arbeidsduur (aantal door de arbeidskracht te werken uren per tijdseenheid);
 4. vereiste (beroeps)kwalificaties;
 5. arbeids- en rusttijden;
 6. beoogde looptijd van de terbeschikkingstelling;
 7. arbeidsomstandigheden;
 8. mogelijk aanwezige veiligheids- en gezondheidsrisico’s en hoe daarmee om te gaan;
 9. veiligheidsvoorschriften;
 10. kwaliteits- en hygiëneregelingen;
 11. hulmiddelen die noodzakelijk zijn bij de uitoefening van de functie:
 12. de normale arbeidsduur binnen het bedrijf van (Eind)Klant;
 13. eventuele verplichte vrije dagen, collectieve vakanties en bedrijfssluitingen;
 14. eventuele binnen het bedrijf van (Eind)Klant geldende arbeidsreglementen en/of gedragsregels en/of andere voor de Uitzendkracht relevante regels.

(Eind)Klant vrijwaart FLEXBAAS.NL voor alle schade die FLEXBAAS.NL lijdt, indien (Eind)Klant niet tijdig, volledig of op juiste wijze aan zijn informatieverplichting voldoet als bedoeld in artikel 6.2 van deze algemene voorwaarden.

6.3.   Jullie staan in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, deugdelijkheid en rechtmatigheid van de door of namens jullie aan ons verrichtte handelingen en verstrekte gegevens/informatie. Jullie staan er ook voor in dat jullie alle essentiële benodigdheden en handelingen in de zin van lid 1 van dit artikel voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst hebben verstrekt/verricht. Als jullie niet, niet tijdig, onvolledige of onjuiste gegevens/informatie aan ons verschaffen, als hier bedoeld, zijn jullie volledig aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit voor jullie en voor derden, en vrijwaren jullie ons hiervoor.

6.4.   Jullie stellen ons tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning.

6.5.   De uitvoering van de Overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat jullie aan voornoemde informatieverplichting en/of leveringsverplichting hebben voldaan. Als de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, of de noodzakelijke handelingen niet tijdig zijn verricht, hebben wij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat alle gegevens door jullie zijn verstrekt/zijn geleverd, of hebben wij het recht handelingen te (laten) verrichten die ervoor zorgen dat wij over de hiervoor genoemde benodigdheden beschikken voor uitvoering van de Overeenkomst waarbij de door ons te maken kosten voor jullie rekening en risico komen.

6.6.   Als de Overeenkomst niet meer binnen de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, omdat de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan jullie zijde. De door ons gemaakte extra uren en/of extra kosten en overige schade van ons die is of zou ontstaan doordat jullie niet hebben voldaan aan de in dit artikel bepaalde informatieverplichting komen volgens gebruikelijke tarieven voor jullie rekening

Artikel 7. Opdrachtgeverstarief

7.1    De door jullie aan ons verschuldigde vergoeding wordt berekend door het overeengekomen Opdrachtgeverstarief te vermenigvuldigen met de door de Werknemer gewerkte uren of (als dit aantal hoger is) over de uren waarop wij op grond van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden aanspraak hebben. Het Opdrachtgeverstarief zal altijd minimaal verschuldigd zijn over het de door FLEXBAAS.NL aan de Werknemer te betalen aantal uren. Zelfs als het aantal overeengekomen uren minder is. Het Opdrachtgeverstarief wordt ook vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen waarop Werknemer aanspraak kan maken. Over de totale door jullie aan ons te betalen vergoeding wordt btw in rekening gebracht.

7.2    De gewerkte uren van de Werknemer dienen te worden goedgekeurd via ons Portal.

7.3    Wij zijn in ieder geval gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan te passen, als de kosten van de Werknemer stijgen als gevolg van:

7.4    Als jullie niet instemmen met betaling van het aangepaste Opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin jullie verzoek besloten om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. De Terbeschikkingstelling eindigt dan wel pas op het moment dat de Uitzendovereenkomst van de Werknemer rechtsgeldig kan worden beëindigd. Tot de datum van beëindiging van de Uitzendovereenkomst zijn jullie het Opdrachtgeverstarief verschuldigd.

7.5    Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door ons zo spoedig mogelijk aan jullie bekend gemaakt en schriftelijk bevestigd.

7.6    Als door enige oorzaak die aan jullie is toe te rekenen de Inlenersbeloning te laag of onjuist is vastgesteld, zijn wij gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht dit te corrigeren en het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen. Wij kunnen ook wat jullie daardoor te weinig hebben betaald en kosten die daardoor door ons zijn gemaakt, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente, aan jullie in rekening brengen.

7.7    Voor de door ons geleverde Diensten, anders dan de Terbeschikkingstelling van Werknemers, zal een apart Opdrachtgeverstarief worden overeengekomen. De Diensten die wij aan jullie leveren worden bevestigd in de Opdrachtbevestiging, waarin ook het Opdrachtgeverstarief wordt bevestigd.

Artikel 8. Betaling

8.1    Tenzij we anders afspreken, dient betaling van alles dat door jullie aan ons verschuldigd is geworden, binnen de overeengekomen betaaltermijn op een door ons aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd door jullie te zijn voldaan. Facturen van FLEXBAAS.NL worden in ieder geval en tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen zonder enige inhouding, korting of verrekening in ieder geval binnen 14 dagen na factuurdatum betaald door (Eind)Klant. De (Eind)Klant verstrekt aan FLEXBAAS.NL een automatische incasso en partijen zullen een sepa- machtigingsformulier gebruiken.

8.2    Schades en boetes verband houdende met het niet juist en/of niet tijdig invullen van de tijdverantwoordingsformulieren komen integraal voor rekening en risico van (Eind)Klant.

8.3    Alleen betaling die aan ons of een uitdrukkelijk door ons aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen door jullie aan Werknemers – onder welke titel dan ook – of het verstrekken van voorschotten aan Werknemers zijn onverbindend tegenover ons en kunnen nooit een grond opleveren voor verrekening of afbetaling uit welke hoofde dan ook.

8.4    Als jullie bezwaren hebben tegen de ontvangen factuur, dan dienen jullie deze bezwaren binnen  5 werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk ons te melden, doen jullie dat niet dan staat de juistheid van de factuur vast.

8.5    De kosten verband houdende met een aan de Werknemer verschuldigde transitie- en/of billijke vergoeding, dan wel een gelijkwaardige voorziening in de zin van artikel 7:673 BW e.v. zijn verdisconteerd in het Opdrachtgeverstarief.

8.6    Het is jullie niet toegestaan jullie verplichtingen tegenover ons op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op ons. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of die zien op de geleverde Diensten geven jullie dus niet de bevoegdheid de betaling op te schorten of te verrekenen.

8.7    Als jullie de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoen, zijn jullie van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is benodigd. Jullie zijn over wat jullie dan verschuldigd zijn vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat jullie in verzuim zijn tot het moment van algehele voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.8    Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die wij moeten maken om onze vordering op jullie te verhalen, komen geheel voor jullie rekening. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld op 20% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente – tenzij wij aantoonbaar meer kosten hebben gemaakt – met een minimum van € 500,00 per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra jullie in verzuim zijn, door jullie verschuldigd zijn en zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht.

8.9    Tenzij wij anders aangeven, strekken jullie betalingen, steeds eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor de nieuwe gaan, ongeacht of jullie een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijzen. Wij kunnen volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8.10 Als wij dit willen of jullie in gebreke zijn met enige betalingsverplichting, dan zijn wij gerechtigd na het aangaan van een Overeenkomst in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling, betaling vooraf te verlangen of een zekerheidstelling voor jullie betalingsverplichtingen. Jullie dienen op eerste verzoek van ons daaraan gehoor te geven.

8.11 Als jullie een verplichting uit deze algemene voorwaarden en/of Overeenkomst niet naleven zijn wij gemachtigd:

 1. om de Overeenkomst met jullie geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn jullie, wanneer wij hiervoor kosten maken of op enigerlei wijze schade lijden door jullie niet-betaling, aansprakelijk voor de schade en kosten en dienen jullie deze te vergoeden;
 2. of haar verplichtingen tegenover jullie uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

8.12 In het geval van ontbinding of opzegging of opschorting van de Overeenkomst zijn wij nooit gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan jullie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding, opzegging of opschorting ten grondslag liggen die ons toe te rekenen zijn.

8.13 Op eerste verzoek zal de (Eind)Klant een schriftelijke machtiging verstrekken aan ons om de bedragen van de facturen door middel van automatische incasso binnen de overeengekomen termijn af te schrijven van de IBAN van de (Eind)Klant. Hiervoor zal een SEPA- machtigingsformulier worden ondertekend.

8.14 Wij behouden het recht voor om een Overeenkomst niet te sluiten of te beëindigen als sprake is van niet-kredietwaardigheid van de (Eind)Klant, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan jullie.

Artikel 9. Bijzondere minimale betalingsverplichtingen

9.1    Jullie zijn – onverminderd jullie overige verplichtingen tegenover ons – ten minste gehouden het Opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren ons te voldoen als:

9.2    Het Werknemer verschuldigde loon wordt integraal door FLEXBAAS.NL voldaan. Het is (Eind)Klant niet toegestaan om rechtstreeks loonbetalingen aan de Werknemer te voldoen.

9.3    Indien FLEXBAAS.NL krachtens de Cao de Uitzendkracht inkomensgarantie dient toe de kennen, is FLEXBAAS.NL gerechtigd de inkomensgarantie door te belasten aan (Eind)Klant, ongeacht de contractduur, de duur van de werkzaamheden, de arbeidsomvang en ongeacht of de Uitzendkracht wel of niet heeft gewerkt.

9.4    Indien (Eind)Klant een beroep kan doen op de door de overheid vastgestelde ‘Regeling

onwerkbaar weer’, dan is (Eind)Klant verplicht FLEXBAAS.NL hierover tijdig en schriftelijk (per e-mail) te informeren alsmede alle daarvoor relevante informatie te verstrekken aan FLEXBAAS.NL, zodat ook FLEXBAAS.NL ervoor kan kiezen deze regeling ook toe te passen op de Werknemer, met inachtneming van de in de Cao en de regeling opgenomen voorwaarden. Het gebruik van de Regeling onwerkbaar weer is een keuzevrijheid van FLEXBAAS.NL. Het al dan niet gebruiken van de Regeling onwerkbaar weer door FLEXBAAS.NL , ontslaat (Eind)Klant niet van zijn betalingsverplichting van het Opdrachtgeverstarief aan FLEXBAAS.NL.

9.5    Cao-partijen bij de Cao zullen aansluiting zoeken bij de CAO PAWW, hetgeen gevolgen heeft voor de door de FLEXBAAS.NL te betalen premies. FLEXBAAS.NL is gerechtigd eenzijdig het Opdrachtgeverstarief hierop aan te passen, waarna (Eind)Klant verplicht is dit te voldoen. FLEXBAAS.NL zal (Eind)Klant hiervan tijdig in kennis stellen.

9.6    Indien om wat voor reden dan ook en op welke grondslag dan ook FLEXBAAS.NL gehouden is dan wel het nodig acht de beloning van de Werknemer aan te passen, is FLEXBAAS.NL gerechtigd eenzijdig het Opdrachtgeverstarief aan te passen en is (Eind)Klant gehouden het gewijzigd Opdrachtgeverstarief te voldoen.

Artikel 10. Allocatie en indeplaatsstelling Werknemer

10.1 De Uitzendkracht wordt door ons geworven en geselecteerd (al dan niet in samenwerking met de Intermediair) enerzijds aan de hand van zijn hoedanigheden en deskundigheid en anderzijds aan de hand van de door de Eindklant aangedragen functievereisten. Niet-functierelevante vereisten die (kunnen) leiden tot (in)directe discriminatie, onder meer verband houdende met ras, godsdienst, geslacht en/of handicap, kunnen niet door de Eindklant worden gesteld. In ieder geval zullen wij deze eisen afwijzen, tenzij ze worden gesteld in het kader van een doelgroepenbeleid dat wettelijk is toegestaan, om gelijke arbeidsparticipatie te bevorderen.

10.2 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zijn wij gerechtigd om een voorstel te doen tot vervanging van de Uitzendkracht, bijvoorbeeld als de Uitzendkracht niet langer in staat is de arbeid te verrichten, of in verband met een door te voeren reorganisatie of herplaatsingsverplichting. Het Opdrachtgeverstarief zal dan opnieuw worden vastgesteld. De (Eind)Klant is zich ervan bewust dat de Uitzendkracht niet exclusief aan de (Eind)Klant ter beschikking wordt gesteld.

10.3 Wij schieten niet toerekenbaar tekort tegenover de (Eind)Klant en zijn niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de (Eind)Klant, als wij om welke reden dan ook een (vervangende) Werknemer niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Overeenkomst of nadien overeengekomen aan jullie ter beschikking kunnen stellen.

10.4 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, als de Werknemer niet aan de verwachtingen voldoet of voor de wijze waarop de Werknemer zijn werkzaamheden voor (Eind)Klant uitvoert. (Eind)Klant is te allen tijde verplicht alle door Werknemer gewerkte uren te betalen.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Jullie zijn alleen gerechtigd de tewerkstelling van de Werknemer tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, bij overmacht ex artikel 6:75 BW, onder gehoudenheid het Opdrachtgeverstarief te blijven voldoen gedurende deze opschorting.

11.2 Als wij door omstandigheden, opgekomen buiten onze schuld en risicosfeer, tijdelijk verhinderd zijn verplichtingen na te komen, zijn wij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens jullie gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.

11.3 Als wij door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 2 bedoeld, blijvend verhinderd zijn verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11.4 Tot de omstandigheden als hiervoor in lid 2 bedoeld worden in elk geval maar niet alleen gerekend oorlog, oorlogsgevaar, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat wij door onze leveranciers – om welke reden ook – niet tot levering in staat wordt gesteld.

Artikel 12. Goede uitoefening van leiding en toezicht

12.1 De Eindklant zal zich ten aanzien van de Werknemer bij de uitoefening van het toezicht of de leiding en met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

12.2 Het is de (Eind)Klant niet toegestaan de Werknemer op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Onder doorlening wordt mede verstaan het door jullie ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee jullie in een groep (concern) is verbonden. Ook is het de Eindklant verboden om de Werknemer tewerk te stellen buiten het Nederlandse grondgebied, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

12.3 De Eindklant kan de Werknemer alleen te werk stellen in afwijking van het bij Overeenkomst en Algemene Voorwaarden bepaalde, als wij en de Werknemer daarmee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

12.4 De (Eind)Klant zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van ons verstrekt de (Eind)Klant een bewijs van verzekering ons.

Artikel 13. Arbeidsomstandigheden

13.1 De (Eind)Klant verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.

13.2 Jullie zijn tegenover de Werknemer en ons verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. Als de aard van de arbeid en/of de omstandigheden waaronder deze wordt verricht dit vereisen, verstrekt of vergoedt de (Eind)Klant persoonlijke beschermingsmiddelen kosteloos aan de Werknemer. Indien de benodigdheden door FLEXBAAS.NL worden verzorgd, is FLEXBAAS.NL gerechtigd de kosten die daarmee samenhangen bij de (Eind)Klant in rekening te brengen. Eventuele kosten voor medische keuringen komen voor jullie rekening.

(Eind)Klant is ervan op de hoogte dat hij volgens artikel 7: 658 BW en de geldende Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving de verplichting heeft om:

13.3 De (Eind)Klant is gehouden om aan de Werknemer en ons tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De (Eind)Klant geeft de Werknemer actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

13.4 Als de Werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de (Eind)Klant, als wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan direct op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan direct een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zo vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval of beroepsziekte. De (Eind)Klant informeert ons zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.

13.5 De (Eind)Klant zal aan de Werknemer vergoeden – en ons vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Werknemer in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, als en voor zover de (Eind)Klant en/of FLEXBAAS.NL daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het BW.

13.6 Als het bedrijfsongeval tot de dood van de Werknemer leidt, is de (Eind)Klant dan gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden volgens artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen en ons vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden.

13.7 De (Eind)Klant zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op ons eerste verzoek verstrekt de (Eind)Klant een bewijs van verzekering aan ons.

Artikel 14. Identificatie en privacy

14.1 De (Eind)Klant stelt bij aanvang van de Terbeschikkingstelling van een Werknemer zijn of haar identiteit vast aan de hand van het originele identiteitsdocument. Het is niet toegestaan om een kopie van het identiteitsbewijs van de Werknemer te verwerken, behoudens indien daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. (Eind)Klant controleert bij aanvang van de Terbeschikkingstelling het ID-bewijs van de Werknemer en voor zover paspoort en vereist verblijfs-en werkvergunning van Werknemer op geldigheid en op het aspect persoonsverwisseling. Wij identificeren de Werknemer eveneens en bewaren een kopie ID- bewijs in onze (loon)administratie.

14.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade van de (Eind)Klant wegens een nalatigheid van de (Eind)Klant om de Werknemer te identificeren. De (Eind)Klant vrijwaart ons volledig voor alle schade die voortvloeit uit een onjuiste identificatie, tenzij deze schade komt door een opzettelijk of bewust roekeloos handelen van ons.

14.3 We behandelen alle persoonsgegevens van Werknemers die hen in het kader van de Terbeschikkingstelling zijn verstrekt vertrouwelijk en verwerken deze in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.

14.4 Afhankelijk van de verantwoordelijkheden en werkwijze maken we afspraken in overeenstemming met de AVG over onder ander datalekken, rechten van betrokkenen en bewaartermijnen. Wanneer er sprake is van een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid maken we nadere afspraken over onder andere de uitoefening van de rechten van betrokkenen en de informatieplicht. Deze afspraken worden vastgelegd in een onderlinge regeling.

14.5 De (Eind)Klant is ervoor verantwoordelijk dat hij alleen persoonsgegevens aan ons verstrekt of opvraagt, als en voor zover jullie op grond van de AVG gerechtigd zijn deze te verstrekken of op te vragen.

14.6 De (Eind)Klant vrijwaart ons tegen alle aanspraken van kandidaten, Werknemers of overige derden tegenover ons in verband met een overtreding door de (Eind)Klant van de AVG en vergoedt de daarmee samenhangende kosten die door ons zijn gemaakt.

14.7 De (Eind)Klant zal ons altijd vrijwaren voor opgelegde boetes aan en aanspraken tegenover ons wegens het niet nakomen door de (Eind)Klant van de in dit artikel genoemde verplichtingen.

Artikel 15. Verplichtingen met betrekking tot de Waadi

15.1 De (Eind)Klant verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8, 8b en 12a van Waadi. In dat kader zorgt de (Eind)Klant ervoor dat:

Artikel 16. Intermediair

16.1 Als bij de totstandkoming van een Overeenkomst een onafhankelijk Intermediair betrokken is, dient deze ervoor zorg te dragen dat opzeggingen, reclames en alle andere kennisgevingen voor de uitvoering van de Overeenkomst aan ons adres worden toegezonden.

16.2 FLEXBAAS.NL en Intermediair nemen samen de verplichting op voor de allocatie van Werknemer, zijnde Uitzendkrachten. Daarbij werken partijen nauwgezet samen en maakt Intermediair gebruik van de door ons ter beschikking gestelde systemen. Intermediair is zich ervan bewust dat Uitzendkrachten niet-exclusief en tijdelijk ter beschikking worden gesteld aan de Eindklant. Wij hebben altijd het recht om die Werknemer(s) elders ter beschikking te stellen, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding aan Intermediair. Wij zullen hierbij altijd trachten de nieuwe Terbeschikkingstelling via/ in samenwerking met Intermediair te laten verlopen.

16.3 Tenzij anders afgesproken, is de vergoeding/fee van de Intermediair inbegrepen in het Opdrachtgeverstarief. Alleen met schriftelijke toestemming van ons is de Eindklant gerechtigd de vergoeding/fee voor bemiddelingsdiensten rechtstreeks aan de Intermediair te betalen.

16.4 Wij zijn gerechtigd een kredietwaardigheidsonderzoek te laten uitvoeren bij Eindklanten. Op basis daarvan zijn wij volledig gerechtigd te weigeren een Overeenkomst met Intermediair en/of de Eindklant aan te gaan.

16.5 De Eindklant is nooit gerechtigd zijn vorderingen op de Intermediair te verrekenen met de door ons gefactureerde bedragen.

16.6 De Intermediair heeft alleen aanspraak op de door hem bedongen vergoeding/fee, als en voor zover de (Eind)Klant het Opdrachtgeverstarief en/of door ons gevorderde vergoedingen volledig en binnen de betaaltermijn heeft voldaan. In geval de (Eind)Klant tegenover ons in verzuim is, kunnen wij de eventueel aan de Intermediair vooruitbetaalde vergoeding/fee als onverschuldigd betaald terugvorderen en/of verrekenen met elke vordering van de Intermediair op ons.

16.7 In het geval dat de Intermediair zijn verplichtingen tegenover ons en/of de (Eind)Klant niet is nagekomen en de (Eind)Klant van de Intermediair het honorarium weigert te betalen is de Intermediair verplicht op eerste verzoek ons een vergoeding te betalen gelijk aan het volledige honorarium, verminderd met de aan de Intermediair te betalen vergoeding/fee. Wij zijn gerechtigd vorderingen uit hoofde van deze bepaling te verrekenen met elke vordering van de Intermediair op ons.

Artikel 17. Verplichtingen en aansprakelijkheid

17.1 Als jullie de verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomen, zijn jullie gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van ons.

17.2 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zijn jullie aansprakelijk voor de schade die wij, de Werknemer en/of derden lijden door het handelen en/of nalaten van de Werknemer. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verliezen van jullie als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Werknemer.

17.3 Jullie zijn gehouden om je afdoende te verzekeren ter dekking van de in dit artikel bepaalde aansprakelijkheden.

17.4 Als in rechte of anderszins komt vast te staan dat wij tegenover jullie aansprakelijk zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, altijd in totaal beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld:

17.5 Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ons en/of van Werknemers.

17.6 Een aansprakelijkheidsvordering tegenover ons vervalt binnen 12 maanden nadat jullie bekend zijn met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.

Artikel 18. Intellectuele en industriële eigendom

18.1 Wij zullen Werknemer op verzoek van de (Eind)Klant, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen zodat – voor zover nodig en mogelijk – te bereiken, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Werknemer toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de (Eind)Klant. Als wij in verband hiermee een vergoeding verschuldigd zijn aan de Werknemer of anderszins kosten dienen te maken, is de (Eind)Klant een gelijke vergoeding/kosten verschuldigd aan ons.

18.2 Het staat de (Eind)Klant vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Werknemer aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ten aanzien van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De (Eind)Klant informeert ons over haar voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de in dit verband opgestelde overeenkomst/verklaring aan ons.

18.3 Wij zijn tegenover de (Eind)Klant niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de Werknemer verbeurt of eventuele schade van de (Eind)Klant omdat Werknemer zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

Artikel 19. Overname Werknemers

19.1 In dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Werknemer verstaan het:

19.2 De (Eind)Klant is alleen gerechtigd een Arbeidsverhouding aan te gaan met een Werknemer als en voor zover wordt voldaan aan het in dit artikel bepaalde.

19.3 De (Eind)Klant zal geen arbeidsverhouding met de Werknemer aangaan als en voor zover de Uitzend- of Payrollovereenkomst van de Werknemer niet rechtsgeldig is geëindigd en als en voor zover de (Eind)Klant de Overeenkomst met ons niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.

19.4 De (Eind)Klant brengt ons schriftelijk op de hoogte van het voornemen om met de Werknemer een Arbeidsverhouding aan te gaan, voordat dit wordt uitgevoerd. De Overeenkomst zal door (Eind)Klant met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden worden beëindigd.

19.5 Als (Eind)Klant tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen uit de Overeenkomst en/of de onderhavige Algemene Voorwaarden behouden wij de bevoegdheid om te vereisen dat (Eind)Klant de Uitzendovereenkomst met onmiddellijk ingang overneemt/voortzet.

19.6 De (Eind)Klant staat het alleen vrij om een Arbeidsverhouding aan te gaan met de Werknemer nadat de Werknemer ten minste 1200 uur ter beschikking is gesteld van de (Eind)Klant door ons en deze uren zijn betaald door de (Eind)Klant, of na een schriftelijk akkoord van ons/Intermediair om hiervan af te wijken met nader te bepalen voorwaarden.

19.7 Als de (Eind)Klant voor het bereiken van deze norm van 1200 uur en zonder een eventueel schriftelijk akkoord van ons/Intermediair om hiervan af te wijken, toch een Arbeidsverhouding aangaat met de Werknemer, is Opdrachtgever een direct opeisbaar bedrag als overnamevergoeding verschuldigd aan ons gelijk aan het Opdrachtgeverstarief maal 1200 uur minus het aantal gewerkte en gefactureerde aantal uren. Wij zullen ten aanzien van deze overnamevergoeding een factuur sturen aan (Eind)Klant. De betalingsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op deze factuur.

19.8 De (Eind)Klant is de in het vorige lid genoemde vergoeding ook verschuldigd als de Werknemer binnen 12 kalendermaanden nadat de terbeschikkingstelling aan jullie is geëindigd, rechtstreeks of via derden bij de (Eind)Klant solliciteert, of als (Eind)Klant de Werknemer binnen 12 maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de (Eind)Klant is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en de (Eind)Klant naar aanleiding daarvan met de betreffende Werknemer een Arbeidsverhouding aangaat.

Artikel 20. Geheimhouding

20.1 Partijen respecteren en verplichten zich over en weer strikte geheimhouding na te leven ten aanzien van activiteiten die door Partijen worden ondernomen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder elke verstrekte opdracht en zullen ook de Overeenkomst geheimhouden, tenzij verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst goed te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

20.2 Alle Vertrouwelijke Informatie die Partijen verkrijgen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, wordt geheimgehouden en niet kenbaar gemaakt aan derden.

20.3 Partijen komen overeen dat:

20.4 Wij zullen op verzoek van de (Eind)Klant de Werknemer verplichten geheimhouding na te leven over alles wat hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaarwordt, tenzij op de Werknemer een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

20.5 Het staat de (Eind)Klant vrij om de Werknemer rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De (Eind)Klant informeert ons over haar voornemen daartoe en verstrekt ons een afschrift van de in dit verband opgestelde verklaring/ overeenkomst.

20.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de (Eind)Klant door schending van die geheimhoudingsplicht door de Werknemer.

Artikel 21. Bepaling van overmacht

21.1.  Overmacht aan de zijde van FLEXBAAS.NL

 1. Onder overmacht in dit artikel wordt in ieder geval verstaan:
  1. elke van de wil van ons onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en die redelijkerwijs niet tot ons risico behoort te komen, waaronder (maar niet uitsluitend): werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, overtreding van een arbeidswet, omvangrijke ziekte (van epidemiologische aard) van personen of quarantainemaatregelen, en ziekte van dieren, al dan niet van overheidswege veroorzaakt, of
  2.   de situatie op grond van maatschappelijke druk of overheidsadvies op grond waarvan wij het besluit nemen werknemers niet toe te staan om de werkzaamheden op de fysieke werk-/arbeidslocatie te laten verrichten
 2.  In geval van overmacht van ons worden onze verplichtingen tegenover jullie opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. Deze opschorting geldt echter niet voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachtstoestand zijn ontstaan.
 3.   Zodra zich bij ons een overmachtstoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zullen wij dit direct aan jullie melden.
 4.   Als de overmachtstoestand zoals genoemd in lid 1 van dit artikel drie (3) maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie (3) maanden zal duren, zij wij gerechtigd de opdracht tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder ten aanzien van Opdrachtgever schadeplichtig te zijn. De Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de opdrachtbevestiging gehouden de door haar aan de FLEXBAAS.NL verschuldigde vergoedingen, die betrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, ons te betalen.
 5.   FLEXBAAS.NL is tijdens de overmachtstoestand als wordt bedoeld in lid 1 van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de Opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de opdrachtbevestiging als in lid 4 van dit artikel bedoeld.

21.2. Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever

 1. Van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever (hierna te noemen in dit artikel ‘Overmacht’) als wordt bedoeld in dit artikel is sprake in de gevallen als bedoeld in artikel 25.1 lid 1.
 2. Zodra zich bij jullie Overmacht voordoet, melden jullie dit direct aan ons.
 3. Bij Overmacht zijn jullie gerechtigd de tewerkstelling c.q. terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht(en)/Payrollkracht(en) tijdelijk, maar voor maximaal vier (4) weken, geheel of gedeeltelijk op te schorten.
  1. Als Overmacht zich voordoet en/of gebruik wordt gemaakt van de opschortingsbevoegdheid, als hiervoor wordt bedoeld, ontslaat dit jullie niet van jullie betalingsverplichting ten opzichte van ons. Het is jullie in dat geval niet toegestaan tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, jullie betalingsverplichting ten opzichte van ons op te schorten, tenzij:
  2. de overeenkomst met de Uitzendkracht/Payrollkracht onmiddellijk door ons kan worden opgezegd/ beëindigd, of
  3. de loonuitsluiting in de Uitzendovereenkomst van de Uitzendkracht is opgenomen en dit kan worden ingeroepen, of
  4. Wij op enige andere grond loondoorbetaling van de Uitzendkracht/Payrollkracht kunnen staken. Jullie kunnen in een geval van Overmacht de Opdracht(overeenkomst) tussentijds alleen beëindigen, als en voor zover en pas tegen de datum waarop wij de Uitzendovereenkomst van de Uitzendkracht (of de Payrollovereenkomst ingeval van een Payrollkracht) rechtsgeldig kunnen beëindigen.

versie 202310